BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

L.dz. 197/01/012/04/2017

Do Członków B-C-K SPON

Szanowni Państwo,

Zarząd Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwołuje zgodnie z art. 24 i art.33 Statutu Stowarzyszenia

Walne Zebranie na dzień 22.04.2017 r. na godz. 8:30.

8:30 – I termin
9:00 – II termin

Miejsce Zebrania:

B-C-K SPON
ul. Warszawska 3, IV piętro
40-009 Katowice

Porządek obrad Walnego Zebrania – 22.04.2017 r.:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności WZ.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i protokolanta WZ.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9.Przyjęcie uchwał zatwierdzających bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Przyjęcie uchwał udzielających absolutorium Władzom Stowarzyszenia.
11. Wybór Prezesa.
12. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Obrad.


Zarząd B-C-K SPON

Uwaga:

Informujemy Państwa, że w dniu 13.04.2017 r. w godzinach 09:00 – 10:00 w siedzibie B-C-K SPON, możliwe będzie spotkanie z Członkami Zarządu oraz Głównym Księgowym.
Do wglądu będzie również bilans na dzień 31.12.2016 r. i sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Uprzejmie prosimy do dnia 12.04.2017 r. o potwierdzenie obecności lub możliwości ustalenia nowego terminu.