BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI to największe, po warszawskim Stowarzyszenie Pośredników w kraju. Liczy  około 500 członków - pośredników w obrocie nieruchomościami z całego województwa śląskiego.

B-C-K SPON jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną a przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

  • organizacja kursów, szkoleń i seminariów dotyczących rynku nieruchomości,
  • organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  • działalność wydawnicza,
  • wydawanie opinii i ekspertyz.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 2 marca 1994 r. zwołanym z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, które również udostępniło swój lokal na pierwszą siedzibę B-C-K SPON. W czerwcu 1994 r. w Sopocie podpisane zostało porozumienie powołujące Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami a B-C-K SPON było jednym z pięciu sygnatariuszy tego Porozumienia.

We wrześniu 1994 r. Walne Zgromadzenie powołało pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes

-

Stanisław STARZYK

-

Katowice

W-ce prezes

-

Waldemar WINIARSKI

-

Częstochowa

W-ce prezes

-

Adam KOPERSKI

-

Bielsko-Biała

Skarbnik

-

Adam NITKA

-

Gliwice


       W początkach swojej działalności Stowarzyszenie rozwijało się w umiarkowany sposób. Początkowo B-C-K SPON skupiało w swoich szeregach około 50 najbardziej aktywnych pośredników z terenu dawnych województw - bielskiego, częstochowskiego i katowickiego.
Zasady przyjmowania nowych członków oparte na rekomendacji miały niewątpliwie wpływ na rozwój B-C-K SPON. Do roku 1998 na rynku nie funkcjonował jeszcze zwyczaj współpracy pośredników a tym samym udzielanie rekomendacji dla kandydatów na członków nie znajdowało solidnych podstaw z braku wzajemnych znajomości. Ale w tym okresie Stowarzyszenie prowadziło już rozległą działalność statutową, organizowano pierwsze szkolenia zawodowe, spotkania, imprezy integracyjne. Umowa o współpracy z Wschodnio-Europejską Fundacją ds. Nieruchomości zawarta w 1995 r. pozwoliła na pozyskanie środków na rozwój Stowarzyszenia, które przeznaczone zostały m.in. na organizację programu szkoleń dla członków B-C-K SPON. W maju 1995 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia i na następną kadencję wybrani zostali:

Prezes

-

Stanisław STARZYK

-

Katowice

W-ce prezes

-

Waldemar WINIARSKI

-

Częstochowa

W-ce prezes

-

Adam KOPERSKI

-

Bielsko-Biała

Skarbnik

-

Wojciech DYNAŚ

-

Sosnowiec

Członkowie:

-

Adam NITKA

-

Gliwice

  -

Witold CZAPLA

-

Gliwice

  -

Jerzy WIECZOREK

-

Katowice


       W 1996 roku B-C-K SPON było organizatorem II Krajowego Kongresu Pośredników połączonego z Targami Nieruchomości. Kongres odbywał się pod hasłem "KODEKS ETYKI I STANDARDY ZAWODOWE".
Dzisiaj lektura Zasad Etyki i Standardów Zawodowych pozwala nam zauważyć, jak twórcy tego dokumentu wyprzedzali tamtą epokę. Zapisy dotyczące sporządzania umów pośrednictwa, promocja klauzuli "na wyłączność", zasady współpracy a wreszcie odpowiedzialność zawodowa to tylko niektóre z zapisów, które zostały usankcjonowane przez ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami. Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w ramach działań organizowanych przez Federację - w opracowywaniu założeń do tego kompleksowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie rynku nieruchomości jakim jest Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami.
Wraz z wejściem w życie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która dała możliwość uzyskiwania uprawnień zawodowych nastąpiła zmiana jakościowa działalności Stowarzyszenia. BCK SPON było pierwszym Stowarzyszeniem w Polsce, które zniosło dla kandydatów na przyszłych członków obowiązek posiadania jakichkolwiek rekomendacji. Status członka może uzyskać każdy, kto zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami i wyrazi chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Taka zmiana Statutu wpłynęła na szybki rozwój B-C-K SPON i spowodowała gwałtowny wzrost liczebności członków.

W kwietniu 1999 roku członkowie Stowarzyszenia wybrali nowe władze, w tym Zarząd B-C-K SPON w składzie:

Prezes

-

Witold CZAPLA

-

Gliwice

W-ce prezes

-

Waldemar WINIARSKI

-

Częstochowa

W-ce prezes

-

Adam KOPERSKI

-

Bielsko-Biała

Skarbnik

-

Renata SZARZYŃSKA

-

Katowice

Członkowie:

-

Magdalena BRONOWSKA

-

Bielsko-Biała

  -

Piotr BUYKA

-

Katowice


        Aby uzyskać licencję zawodową uprawniającą do wykonywania zawodu trzeba zaliczyć postępowanie kwalifikacyjne zakończone egzaminem państwowym, na które składa się: kurs kwalifikacyjny i ukończenie praktyki zawodowej - minimum sześciomiesięcznej.
Organizatorem takiego postępowania kwalifikacyjnego na terenie województwa śląskiego jest B-C-K SPON, które we własnym zakresie prowadzi kursy kwalifikacyjne a także praktyki w formie warsztatów dla wszystkich chętnych zainteresowanych uzyskaniem licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kursy dla pośredników organizowane są w oparciu o program zatwierdzony przez prezesa UMiRM i prowadzone przez znakomitych wykładowców i pośredników - praktyków z całej Polski. Stowarzyszenie jest także organizatorem egzaminów przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
W związku z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która wchodzi w życie we wrześniu 2004 r. zmieniają się zasady uzyskiwania licencji zawodowych dla pośredników. Warunkiem podstawowym jest ukończenie studiów wyższych z zakresu gospodarowania nieruchomościami. W przypadku ukończenia studiów wyższych z innego kierunku wymagane będzie dodatkowo studium podyplomowe o tematyce związanej z gospodarowaniem nieruchomościami.
W tej sytuacji, tylko do 31 grudnia 2005 r. obowiązywać będzie zasada dopuszczania do egzaminu państwowego osób ze średnim wykształceniem po spełnieniu wymogu zaliczenia wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Dlatego B-C-K SPON zwiększa częstotliwość przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych i warsztatów, aby umożliwić wszystkim chętnym przejście postępowania kwalifikacyjnego na "starych" zasadach i zaliczenia egzaminu licencyjnego według przepisów aktualnie obowiązujących. Wszyscy pośrednicy zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia ustawicznego. Szkolenia tego typu organizowane są przez Stowarzyszenie i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pośredników, nie tylko naszych członków ale również - pośredników z całego kraju, będących członkami innych regionalnych Stowarzyszeń.

Aktualnie w Zarządzie B-C-K SPON, wybrani na kadencję 2002 - 2005 zasiadają:

Prezes

-

Witold CZAPLA

-

Gliwice

W-ce prezes

-

Edwarda BOROWIECKA

-

Częstochowa

W-ce prezes

-

Stanisław JANCZAR

-

Bielsko-Biała

Skarbnik

-

Wojciech DYNAŚ

-

- Sosnowiec

Członkowie:

-

Renata SZARZYŃSKA

-

Katowice

  -

Paweł WIŚNIEWSKI

-

Sosnowiec

  -

Artur STARZYK

-

Katowice


       Pełnomocnikiem Zarządu ds. postępowań kwalifikacyjnych od roku 1999 jest Waldemar WINIARSKI, natomiast pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych - Edwarda BOROWIECKA. Za organizację kursów kwalifikacyjnych odpowiedzialny ze strony B-C-K SPON jest Paweł WIŚNIEWSKI.
Wszyscy zainteresowani pracą zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami i zdobyciem licencji państwowej mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie lub pisemnie do Biura Stowarzyszenia w celu zgłoszenia swojej kandydatury na szkolenie lub praktyki zawodowe. Biuro Stowarzyszenia czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do 16 00. Kierownikiem Biura jest Krystyna MAJER a informacji udzielają wszyscy pracownicy.
Informacje dot. terminów kursów, odpłatności za szkolenie kwalifikacyjne i praktyki zawodowe można uzyskać również na naszej stronie internetowej pn. "postępowania kwalifikacyjne". W czerwcu 2004 r. decyzją "Kapituły Złotej Odznaki" Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nasze Stowarzyszenie uznane zostało za najlepsze Stowarzyszenie Roku 2003 w Polsce. Do tej pory tylko trzy Stowarzyszenia otrzymały takie wyróżnienie m.in. B-C-K SPON.
Również nasza gazeta "Inwestuj w Nieruchomości" - dzieło wspólnej pracy członków naszego Stowarzyszenia - uznana została za najlepsze wydawnictwo branżowe i wyróżniona ogólnopolską nagrodą medialną. Te prestiżowe nagrody wręczone zostały nam na Wielkiej Gali Jubileuszowego X Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Poznaniu.
Duży wkład w osiągnięcie tego sukcesu mają nasi członkowie reprezentujący nas w Zarządzie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, członkowie komisji problemowych PFRN, osoby posiadające prestiżowy tytuł CCIM a także wszyscy ci członkowie, którzy szczególnie zaangażowali swój czas, wiedzę i doświadczenie w nasz wspólny sukces. B-C-K SPON - na mocy uchwały Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - zostało desygnowane na organizatora XI Kongresu PFRN w dniach 3 - 5 czerwca 2005 r., który planujemy zorganizować w Szczyrku, w Centrum Kongresów i Szkoleń "Orle Gniazdo". XI Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości odbył się w dniach 3-5 czerwca 2005 r. Patronat Honorowy przyjął Minister Infrastruktury oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, Związek Powiatów Polskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Prezydenci Katowic i Częstochowy. Patronatem naukowym objęła Kongres Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, natomiast miesięcznik branżowy „Inwestuj w Nieruchomości” TVP 3 i Puls Biznesu sprawowały patronat medialny. Hasło przewodnie Kongresu to „WIEDZA-WYŁĄCZNOŚĆ- WSPÓŁPRACA”. XI Kongres PFRN przypadł w bardzo ważnym momencie istnienia ruchu zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami. Minął pierwszy rok naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Cały rok 2005 został ogłoszony okresem jubileuszu dla wszystkich pośredników i zarządców. W tym roku PFRN obchodziła 10-lecie swojego istnienia. Dlatego też tematyka seminariów w znacznej części poświęcona została współpracy ze specjalistami rynku nieruchomości sąsiednich krajów oraz przyszłości naszego ruchu zawodowego. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom jakie niesie rynek potrzebna jest WIEDZA. Niezbędnym warunkiem utrzymania się na rynku jest odpowiednia reklama, a warunkiem dobrej i profesjonalnej reklamy jest WYŁĄCZNOŚĆ. Dzisiejsze realia rynkowe zmuszają do nawiązywania WSPÓŁPRACY, nie tylko w ramach jednej grupy zawodowej ale również z innymi uczestnikami rynku nieruchomości. Tak powstało hasło: WIEDZA, WYŁĄCZNOŚĆ, WSPÓŁPRACA. Hasło, które towarzyszyło uczestnikom Kongresu w trakcie obrad kongresowych. Okres ostatnich 10 lat potwierdził, że pośrednicy w obrocie nieruchomościami są społeczeństwu bardzo potrzebni. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo transakcji, w szczególności gdy w grę wchodzi powierzany majątek znacznej wartości, niejednokrotnie wielopokoleniowy, bądź też ogromnej wartości nieruchomości instytucjonalne lub nieruchomości należące do Skarbu Państwa. Pośrednicy coraz bardziej ugruntowują swoje pozycje w społeczeństwie i zdobywają należne im miejsce wśród innych zawodów. Okres ostatnich lat potwierdził również bezwzględną konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Ta konieczność spowodowana jest dynamiką zmian zachodzących na rynku. Rozwój rynku nieruchomości przede wszystkim zależy od współpracy profesjonalistów obsługujących ten rynek. Od stałego dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie, zaś XI Kongres PFRN udowodnił, że tematyka seminariów i prowadzonych szkoleń stanowi dobre forum dla wymiany doświadczeń i wiedzy zawodowej. Bezpośrednio po Kongresie PFRN wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia.

Aktualnie w pracach Zarządu B-C-K SPON w kadencji 2005 –2008 uczestniczą:

Prezes

-

Paweł WIŚNIEWSKI

-

Sosnowiec

W-ce prezes

-

Edwarda BOROWIECKA

-

Częstochowa

W-ce prezes

-

Stanisław JANCZAR

-

Bielsko-Biała

Skarbnik

-

Wojciech DYNAŚ

-

- Sosnowiec

Członkowie:

-

Renata SZARZYŃSKA

-

Katowice

  -

Artur STARZYK

-

Katowice

  -

Ksenia ZACHAREWICZ

-

Katowice


Złote odznaki Stowarzyszenia za zaangażowanie w ruchu zawodowym pośredników oraz za wkład w rozwój profesji i rynku nieruchomości w roku 2006 otrzymało trzech członków B-C-K SPON.

W dniach od 09.03.2006r do 12.03.2006 Bielsko- Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zorganizowało


I MISTRZOSTWA POLSKI POŚREDNIKÓW W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE


       Na miejsce mistrzostw wybrano Szczyrk, gdzie z całej Polski przyjechali pośrednicy i zarządcy, aby w dobrej atmosferze zakosztować sił w sportowej rywalizacji i to nie tylko w narciarstwie zjazdowym czy snowboardzie ale także w sztafetach pływackich, koszykówce czy siatkówce. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent PFRN Pan Aleksander Scheller. W piątek na stoku Kaimówka, przy znakomitym dopingu kibiców odbywały się zawody w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie w kategorii kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych. Rywalizacja była zacięta, a duch walki nie opuszczał nikogo do końca zawodów. Swoje puchary otrzymali także snowboardziści, których niewielka ale bardzo silna grupa przystąpiła do rywalizacji. Ci którzy z różnych względów nie mogli brać udziału w zawodach mogli pod okiem instruktorów doskonalić swoje umiejętności narciarskie oraz snowboardowe. W piątek odbyły się także zawody w trzy-osobowych sztafetach pływackich i tu również nie zabrakło sportowej rywalizacji.
       Drugi dzień pobytu w Szczyrku został zaplanowany przez organizatorów także aktywnie sportowo i tak w godzinach rannych i wczesno- popołudniowych uczestnicy mogli korzystać z białego szaleństwa, a późnym popołudniem w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku między pośrednikami a sponsorami rozegrane zostały mecze piłki koszykowej i siatkowej.
       Sobota zakończona została uroczystą kolacją, podczas której rozdane zostały puchary dla najlepszych oraz dyplomy dla wszystkich uczestników rozgrywek. Podczas pobytu w Szczyrku nie zabrakło także szkolenia w ramach szkoleń ustawicznych. Tematyka szkolenia obejmowała czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w aspekcie prawa budowlanego. Mamy nadzieję, iż pobyt w Szczyrku dał wszystkim uczestnikom dużo satysfakcji i radości. Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, wspaniałą zabawę, sportową rywalizację i odwagę.

Stowarzyszenie w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w całym procesie postępowań kwalifikacyjnych. Ogólnie zorganizowano łącznie 50 edycji kursów kwalifikacyjnych oraz praktyk zawodowych w formie warsztatów, w których uczestniczyło ogółem 1629 osób przygotowujących się do egzaminów państwowych na pośrednika w obrocie nieruchomościami.

      Od maja 2006 r. Stowarzyszenie jest organizatorem dwu semestralnych Studiów Podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami pod auspicjami Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Słuchaczami tych studiów są kandydaci na pośredników, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów licencyjnych od stycznia 2007 r. już na podstawie znowelizowanych przepisów.
Wykładowcami na studiach podyplomowych są znane w branży osoby, wysokiej klasy profesjonaliści w zawodzie, co zapewnia wysoki poziom nauczania.

Rok 2006 to przede wszystkim poszukiwanie lokalu pod nową siedzibę Stowarzyszenia i wreszcie od października 2006r. Bielsko-Częstochowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami przenosi się pod adres Katowice ul. Matejki 2. Zmiana siedziby w znaczący sposób polepszyła warunki lokalowe tym bardziej, że  zyskaliśmy  salę wykładową co ma ogromne znaczenie w związku z prowadzonymi szkoleniami.
Ciągły wzrost liczebny członków Stowarzyszenie, prowadzenie szkoleń itp. wymusiło na Zarządzie Stowarzyszenia uzupełnienie posiadanego  sprzętu komputerowego, modernizację systemów informatycznych i baz danych.

Duży nacisk kładzie się na promowanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami zarówno na terenie działań naszego Stowarzyszenia oraz w całym kraju.

W dniach 22-25.09.2006 r. zorganizowano:

II JESIENNE WARSZTATY POŚREDNIKÓW
W OBROCIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

Warsztaty zorganizowano w Ustroniu w Hotelu „SOKÓŁ”

Priorytetem staje się prowadzenie działań mających na celu pozyskanie nowych Członków Stowarzyszenia. W związku z dużym przepływem interesantów przez biuro Stowarzyszenia w tym przyszłych pośredników, w ramach promocji wywieszono wykazy Członków Stowarzyszenia z podaniem roku wstąpienia do BCK SPON.

Efekty na przełomie 2005/2008 są wielce zadawalające: w styczniu 2005 r. Stowarzyszenie liczyło 184 członków natomiast na dzień 12.04.2008 r. liczba ta znacznie wzrosła do 298 członków.

W okresie od czerwca 2005 r. do kwietnia 2008r. w Stowarzyszeniu zorganizowano:

-  14 szkoleń w tym 6 o zasięgu ogólnopolskim, w którym uczestniczyło 2655 osób, w tym zapraszani przedstawiciele władz lokalnych, Ministerstwa Budownictwa oraz Infrastruktury

-  5 edycji kursów kwalifikacyjnych, w których wzięło udział 261 osób

-  11 edycji praktyk zawodowych,  z których skorzystało 301 osób, wydając jednocześnie 494 dzienników praktyk, w tym dla osób odbywających praktykę indywidualną

-  5 edycji studiów podyplomowych przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,  w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w których uczestniczyło 211 osób – organizacją i koordynacją zajęć zajmował się Witold Czapla

-  2 edycje studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości – uczestniczyło 18 osób

-  13 edycji seminariów przedegzaminacyjnych, w których uczestniczyło aż 194 osób

Ponadto nawiązano udaną współprace z uczelniami wyższymi na terenie działań B-C-K SPON w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla osób kończących studia podyplomowe.

W dniach 23 - 25.03.2007 r. Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości zorganizowało

II MISTRZOSTWA POLSKI POŚREDNIKÓW W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE

Na miejsce mistrzostw ponownie wybrano malowniczy Szczyrk, gdzie w sympatycznej  atmosferze uczestnicy skosztowali sportowych rywalizacji, oraz wysłuchali interesujących wykładów w ramach szkolenia ustawicznego.
 
Zarząd Stowarzyszenia wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Członków podpisał z firmą ubezpieczeniową porozumienie dotyczące polis w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu na preferencyjnych warunkach – zawarto 796 polis.
 
Stale zwiększająca się liczba pośredników w tym członków naszego Stowarzyszenia wymusiła na zarządzie powołanie:

-  zespołu ds. etyki, który prowadzi działania w sprawach dotyczących głównie naruszenia przepisów prawa oraz standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, oraz

-  zespołu mediacyjnego ds. rozstrzygania sporów i wyjaśniania spraw pomiędzy klient - pośrednik.

Nasze Stowarzyszenie nie pozostaje bierne w sprawach ogólnokrajowych, czynnie bierzemy udział w pracach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, gdzie mamy swojego przedstawiciela w Zarządzie – od 15 marca 2005 r. jest nim Wojciech Dynaś.

Ponadto nasi członkowie biorą udział w pracach komisji:

-  Komisja Etyki - Andrzej Olszewski

-  Komisja Prawna - Wojciech Dynaś

-  Komisja Edukacji - Paweł Wiśniewski

-  Komisja Wydawnictw i Promocji - Stanisław Janczar

-  Komisja Informatyki - Marcin Janczar

-  Komisja ds. praktyk - Edwarda Borowiecka

-  Pełnomocnik ds. doskonalenia zawodowego - Ksenia Zacharewicz

 

Swoich przedstawicieli mamy w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej:

-  Witolda Czapla – Wiceprzewodniczący dla sekcji pośredników w obrocie nieruchomościami

-  Wojciech Dynaś

-  Aneta Krygiel

oraz w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej:

-  Adam Bryda

-  Stanisław Janczar

-  Adam Nitka

-  Stanisław Starzyk

-  Waldemar Winiarski

-  Paweł Wiśniewski

od 20.04.2007 r.

-  Stanisław Janczar

-  Stanisław Starzyk

-  Waldemar Winiarski

-  Paweł Wiśniewski

-  Ksenia Zacharewicz

W każdych obradach Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości reprezentowało nasze Stowarzyszenie dwóch przedstawicieli.
 
Należy zwrócić uwagę, że lata 2005-2008r. to okres pełen zmian w ustawodawstwie dotyczącym zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwłaszcza przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2008r. dotyczące osób które mogą uzyskać licencję zawodową, jak również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

Zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami zostało docenione i tak w poszczególnych latach przyznano:

Nagroda B-C-K SPON:

2005 r.
Anna Karska
Artur Starzyk

2006 r.
Honorata Franek
Grzegorz Mura
Janusz Rożniewski

2007 r.
Dorota Caban
Andrzej Olszewski
Ksenia Zacharewicz
 
Nagroda Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami:

2005 r.
Edyta Borowiecka

2006 r.
Wojciech Dynaś
Stanisław Janczar

2007 r.
Artur Starzyk
 
Złota odznaka – najwyższa nagroda PFRN

2005 r.
Renata Szarzyńska

2007 r.
Paweł Wiśniewski

W kwietniu 2008 r. zostały wybrane nowe władze B-C-K SPON w składzie:

Paweł Wiśniewski- Prezes Zarządu
Stanisław Janczr - Wiceprezes Zarządu
Halina Olejnik - Wiceprezes Zarządu
Wojciech Dynaś - Skarbnik
Przemysław Ściwiarski- Członek Zarządu
Artur Starzyk - Członek Zarządu
Ksenia Zacharewicz - Członek Zarządu

 

Zarząd - kadencja 2011 - 2014
 
Ksenia Banaczkowska - Prezes Zarządu
Stanisław Janczr - Wiceprezes Zarządu
Halina Olejnik - Wiceprezes Zarządu
Artur Starzyk - Skarbnik
Mirella Przybyło-Chmielewska - Członek Zarządu
Przemysław Ściwiarski - Członek Zarządu
Paweł Wiśniewski - Członek Zarządu

 

Zarząd - kadencja 2014 - 2017
 
Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu
Ksenia Banaczkowska - Wiceprezes Zarządu
Mateusz Kaczorowski - Wiceprezes Zarządu
Waldemar Wierzycki - Skarbnik
Artur Starzyk - Członek Zarządu
Przemysław Ściwiarski - Członek Zarządu