BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

        

      W dniu 31 grudnia 2018r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika z niego, że zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r., objęte będą czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w tym:

Poz. 26 ex 68.20.1


Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę
otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek
bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących
zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Poz.27 ex 68.3


Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

 

Pobierz pliki:

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych