BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIELSKO-CZĘSTOCHOWSKO-KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

I. INFORAMCJE WSTĘPNE

Przykładając szczególną uwagę do bezpieczeństwa danych osobowych i szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły swoje dane osobowe Bielsko-Częstochowsko-Katowickiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwanego dalej BCK SPON, w tym członków naszego Stowarzyszenia, osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów, i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia transparentności realizowanych w BCK SPON procesów przetwarzania, danych osobowych przedstawiamy obowiązujące w BSK SPON zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 3, wpisanej do KRS pod numerem 0000231000, posiadającym NIP: 9541728350, REGON: 272253084. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub mailowo pod adresem: biuro@bck.pl

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POZYSKIWANIE

BSK SPON wdraża na rynku nieruchomości narzędzia i rozwiązania, przynoszące korzyści Członkom BSK SPON oraz ich klientom, przez co zdołaliśmy osiągnąć mocną pozycję na rynku nieruchomości wspierając przy tym również realizowane wspólne działania biznesowe oraz marketingowe obszarze zarządzania i obrotem nieruchomości.. Realizując swoje funkcje statutowe oraz biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

 CEL PRZETWARZANIA

 PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES   PRZECHOWYWANIA DANYCH:

 PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO), JEŚLI WYSTĘPUJE:

Rozpatrzenie deklaracji członkowskich w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa – BCK SPON

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Potrzeba kontaktu z kandydatami

Zarządzanie członkami w BCK SPON, wykonywanie praw i obowiązków członka BCK SPON, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich

 

art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, w związku z wymogami ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

 

Potrzeba kontaktu z członkami Stowarzyszenia w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez BSK SPON lub objętych przez nie patronatem

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Potrzeba kontaktu z kandydatami i członkami

Otrzymywanie od BCK SPON informacji o produktach i usługach jak również innych podmiotów związanych ze Stowarzyszeniem

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b)
(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(dot. osób współpracujących

ze Stowarzyszeniem  w imieniu klienta/kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

 

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. BCK SPON nie przechowuje danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi

Przetwarzanie danych członków BCK  SPON w ramach działania portalu mieszko.my

Art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO

Potrzeba kontaktu z użytkownikami portalu oraz przetwarzanie danych użytkowników portalu mieszko.my w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Przetwarzanie danych w ramach profilu mieszko.my na portalu społecznościowym Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO
Dane są współadministrowanie poprzez mieszko.my  przez portal Facebook i Instagram

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Obsługa subskrybentów biuletynu informacyjnego portalu mieszko.my

 

 

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

 

 

Przetwarzanie danych w ramach prowadzonego Bloga na portalu mieszko.my

art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO

Potrzeba kontaktu z uczestnikami Bloga oraz zarządzanie Blogiem

Przetwarzanie plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w „Polityce plików cookies” lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
(dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
(dot. kandydatów na współpracowników)
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika /współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej

 

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy.

Dane osobowe wskazane w rubryce „Zarządzanie członkami w BCK, wykonywanie praw i obowiązków członka BCK SPON, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich.” będą przetwarzane w okresie członkostwa w BCK SPON oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością BCK SPON będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 1. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym radcom prawnym, współpracującym z BCK SPON, oraz trenerom w zakresie udzielania pomocy prawnej członkom BCK SPON
  i prowadzenia kursów „Pośrednika w obrocie nieruchomościami”, „Zarządcy nieruchomości” i szkoleń otwartych,
 2. ERGO HESTIA w celu umożliwienia klientom lub członkom BCK SPON zawarcia umowy
  o przystąpienie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami stowarzyszonego w BCK SPON.
 3. Galactica sp.j. w celu utworzenia konta w serwisie dla biur nieruchomości i developerów oraz udzielania konsultacji telefonicznych.
 4. Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w celu wydania licencji, rejestracji osób
  w pfrn.pl
 5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. podmiotom wspierającym BCK SPON prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z BCK SPON w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z BCK SPON i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 7. dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 

V. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BCK SPON, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH BCK SPON CZY DOBROWOLNOŚĆ ?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez BCK SPON z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług (m.in. kursów, szkoleń otwartych), zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z BCK SPON (w tym w związku z Twoim udziałem w organizowanym przez nas szkoleniu lub kursie), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez BCK SPON w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Jednak w przypadku świadczenia usług dla BCK SPON przez podmioty świadczące usługi teleinformatyczne może dojść do zlecenia wykonywania określonych czynności bądź zadań informatycznych innym podwykonawcom działającym poza EOG

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Państwa dane osobowe przetwarzane przez BCK SPON nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).