BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

„TEKST JEDNOLITY STATUTU”


BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA

POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
z siedzibą w Katowicach

Zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zebranie
Członków BIELSKO – CZĘSTOCHOWSKO – KATOWICKIEGO
STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
z dnia 7 grudnia 2013 roku.

STATUT
NAZWA I SIEDZIBA

 

art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę BIELSKO – CZĘSTOCHOWSKO – KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.
W dalszej części Statutu zwane B-C-K SPON lub Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać skrótu B-C-K SPON.

art. 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, które posiadają takie same lub podobne cele statutowe oraz podobny profil działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

art. 5
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) reprezentacja interesów członów Stowarzyszenia wobec władz administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
b) tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
c) promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia
d) tworzenie wizerunku pośrednictwa jako profesji i pośrednika jako członka odrębnej grupy zawodowej,
e) wypracowanie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie przestrzegania tych zasad,
f) ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
g) dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych pośredników,
h) udział w tworzeniu rynku nieruchomości.
i) poszukiwanie obszarów i podejmowanie działań mających na celu możliwość wspierania członków.

art. 6
Cele Stowarzyszenia opisane w art. 5 będą realizowane poprzez prowadzenie działalności w następującym zakresie:
1) 58.13..Z Wydawanie gazet
2) 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
3) 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza
4) 64.19. Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
5) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6) 63.12.Z Działalność portali internetowych
7) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
8) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
9) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
10) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
11) 70.22. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
12) 62. 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
13) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
14) 73.1. Reklama
15) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
16) 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ,gdzie indziej niesklasyfikowana
17) 85,59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
19) 94.12..Z Działalność organizacji profesjonalnych,
20) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
21) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania danego rodzaju działalności będzie podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu.


CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

art. 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Kandydatów
c) Wspierających
d) Honorowych

art. 8
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania członków, składania wniosków, propozycji uchwał,
c) brania udziału w pracach komisji, zespołów naukowych, grup roboczych – stałych i okresowych,
 
d) korzystania z urządzeń, oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,
e) uczestnictwa we wszelkich spotkaniach , konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) używania znaku Stowarzyszenia (logo)

art. 9
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej,
d) przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia oraz promocji stowarzyszenia i znaku stowarzyszenia ( logo),
e) terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

art. 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami Dz. U. z 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami, obowiązującej do 31 grudnia 2013 roku, nie karana za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód, posiadająca obywatelstwo polskie
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca lub posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskaną w trybie wyżej wymienionym, która była Członkiem kandydatem, posiadająca dwie rekomendacje Członków B-C-K SPON, pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd B-C-K SPON, nie karana za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych , za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód, posiadająca obywatelstwo polskie.

art. 11
Członkiem kandydatem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna:
a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami Dz. U. z 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami, obowiązującej do 31 grudnia 2013 roku, nie karana za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych , za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód, posiadająca obywatelstwo polskie
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca lub posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskaną w trybie wyżej wymienionym, nie karana za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków i dokumentów urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód, posiadająca obywatelstwo polskie.

art. 12
Członek kandydat ma prawo do:
a) biernego udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania członków, bez możliwości głosowania, bez możliwości brania udziału w pracach komisji , zespołów naukowych , grup roboczych stałych i okresowych,
b) korzystania z urządzeń i narzędzi oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,
c) uczestnictwa we wszelkich spotkaniach , konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) używania znaku Stowarzyszenia (logo).

art. 13
Członek kandydat zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej,
d) przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia oraz promocji Stowarzyszenia i znaku graficznego ( logo),
e) terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

art. 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga działalność Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje Zarząd na pisemny wniosek danej osoby.

art. 15
Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zebraniu, a także brać udział z głosem doradczym w pracach komisji, grup i zespołów oraz uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach.

art. 16
Członkostwo honorowe nadaje i odbiera na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Walne Zebranie, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich.

art. 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, śmierci członka lub w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną jego likwidacji albo wypowiedzenia członkostwa – fakty powyższe potwierdza Zarząd uchwałą,
b) skreślenie przez Zarząd z powodu:
  1. nie wypełniania obowiązków członka w szczególności zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż sześć miesięcy pomimo dwukrotnego wezwania listem poleconym lub drogą elektroniczną na ostatnio wskazany adres e-mailowy
  2. wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  3. kary za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków i dokumentów urzędowych , za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,
  4. działania na szkodę stowarzyszenia
c) od uchwały Zarządu w skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu.


WŁADZE STOWARZYSZENIA

art. 18
Władzami Stowarzyszenia są:
 
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński

art. 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. Wybór oraz ewentualne uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Członkowie władz pełnią funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Nie można łączyć funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
W organach władzy Stowarzyszenia przedstawiciele regionu bielskiego i częstochowskiego posiadać winni swoją reprezentację

art. 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw szczegółowych przewidzianych w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

art. 21
Walne Zebrania jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
Walne Zebranie są zwyczajne i nadzwyczajne. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo jednego głosu w Walnym Zebraniu.

art. 22
Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz do roku.

art. 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd może zwołać takie Zebranie w miarę potrzeby. Uprawnieni składają pisemny wniosek do Zarządu. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w art. 24 uprawnieni mogą samodzielnie zwołać takie Zebranie.

art. 24
a) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub drogą elektroniczną na ostatni wskazany adres e-mailowy na co najmniej 14 dni przed Zebraniem równocześnie wyznaczając następny termin w przypadku braku quorum.
b) Zarząd wyznaczy Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powiadomi członków pisemnie lub drogą elektroniczną na ostatni podany adres e-mailowy na co najmniej 7 dni przed Zebraniem, równocześnie wyznaczając następny termin w przypadku braku quorum.

art. 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) wybór członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnienie ich składów, jak również odwoływanie w/w władz. Wybór Prezesa może nastąpić na pół roku przed upływem kadencji urzędującego Prezesa. Do czasu objęcia urzędu ma on prawo używać tytułu Prezesa Elekta oraz uprawnienie i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu, Prezes Elekt ma prawo zaproponować kandydatów na członków Zarządu spośród członków Stowarzyszenia,
b) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) zmiana statutu,
f) uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania, regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie,
h) rozwiązanie Stowarzyszenia,
i) tworzenie stałych i okresowych komisji,
j) ustalanie składek członkowskich dla członków zwyczajnych,
k) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
l) nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego
m) sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

art. 26
a) porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmuje sprawy zgłoszone we wniosku.
b) porządki obrad Zwyczajnych Walnych Zebrań mogą być poszerzane o dodatkowe punkty na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na Zebraniu.
c) w drugim terminie Walne Zebranie jest władne podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych podczas głosowania uprawnionych członków.

art. 27
Uchwały dotyczące wybieralnych władz muszą zapaść zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.

art. 28
Wnioski co do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie mogą składać pisemnie przed zatwierdzeniem porządku obrad.

art. 29
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 osób tj. Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i członków.

art. 30
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie wobec organów władzy, administracji lokalnej, państwowej i innych organizacji i stowarzyszeń..

art. 31
Do ważności pism i oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu wraz z jednym z pozostałych członków Zarządu .

art. 32
Do kompetencji Zarządu należy:
a) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie i skreślanie /wykluczanie/ członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków wspierających,
e) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie i odebranie członkostwa honorowego
f) powoływanie grup roboczych /komisji/ i zatwierdzanie planów ich pracy.
g) Uchwalanie regulaminu przyjęcia członków kandydatów w poczet członków zwyczajnych.

art. 33
Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania każdego roku najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

art. 34
Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

art. 35
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zaproszeni przez Zarząd goście.
Przy podejmowaniu decyzji w przypadku braku porozumienia decyduje głos Prezesa Zarządu.

art. 36
Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Stowarzyszeniem może zatrudnić niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes, Wiceprezes Stowarzyszenia lub oddelegowany Członek zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA

art. 37
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się ona z trzech członków powołanych przez Walne Zebranie.

art. 38
Zadaniem Komisji jest:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności,
b) występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
c) żądanie udzielania przez Zarząd wyjaśnień,
d) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.


SĄD KOLEŻEŃSKI

art. 39
Sąd Koleżeński składa się z pięciu do dziesięciu członków powoływanych przez Walne Zebranie.

art. 40
Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

art. 41
Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


art. 42
Tryb działania Sądu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

art. 43
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze opisane w art. 44

art. 44
Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z ofiarności publicznej
e) darowizny, zapisy itp.,
f) kary pieniężne orzeczone przez Sąd Koleżeński,
g) wpływy z działalności gospodarczej.


art. 45
Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia może zaciągnąć Zarząd zgodnie z postanowieniami art. 32 Statutu.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

art. 46
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów.

art. 47
Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Nadzwyczajne Walne Zebranie specjalne w tym celu zwołane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych większością 2/3 głosów.

art. 48
Nadzwyczajne Walne Zebranie, o którym wyżej mowa określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.”