BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Regulamin Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników

w Obrocie Nieruchomościami dotyczący przyjmowania Członków

 

Rozdział 1.  Przyjęcia Członków w trybie art.10 b) Statutu BCK SPON

Pkt. 1

 

Kandydat, który spełnił powyższe warunki, zdał egzamin w B-C-K SPON i uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami  PFRN , po sześciu miesiącach od daty przyjęcia na Członka kandydata może ubiegać się o członkostwo zwyczajne w B-C-K SPON.

 

Pkt. 2

Składka członkowska w trakcie trwania okresu kandydackiego wynosi 80,00 zł miesięcznie.

 

Pkt. 3

Członek kandydat zgodnie z art. 12. Statutu B-C-K SPON ma prawo do:

a)     biernego udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania członków, bez możliwości głosowania, bez możliwości brania udziału w pracach komisji , zespołów naukowych, grup roboczych stałych i okresowych,

b)     korzystania z urządzeń i narzędzi oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,

c)     uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     używania znaku Stowarzyszenia (logo)

Członek kandydat w okresie kandydackim ma także prawo do korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major B-C-K SPON zgodnie z Umową na korzystanie z Oprogramowania Galactica Virgo Major oraz Regulaminem korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major, na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Pkt. 4

Członek kandydat zgodnie z art. 13. Statutu B-C-K SPON zobowiązany jest do :

a)     przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)     aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)     przestrzegania zasad etyki zawodowej,

d)     przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia oraz promocji Stowarzyszenia i znaku graficznego ( logo),

e)     terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

Pkt. 5

Przyjęcie Członka kandydata w poczet Członków Zwyczajnych B-C-K SPON po okresie kandydackim następuje na podstawie złożenia do Zarządu:

  • deklaracji członkowskiej,
  • podpisanej umowy o świadczenie pieniężne,
  • kopii licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, uzyskanej w trybie przepisów UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 lub kopii licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN,
  • dowodu wpłaty składki członkowskiej za pierwszy miesiąc w wysokości 50 zł,
  • potwierdzenia terminowo opłacanych składek w okresie kandydackim.

 

Pkt. 6

Składka członkowska Członka zwyczajnego wynosi  50,00 zł miesięcznie.

 

Rozdział 2.  Przyjęcia Członków w trybie art.10 a) Statutu BCK SPON

Przyjęcie na Członka zwyczajnego Stowarzyszenia osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w Obrocie Nieruchomościami uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce

Nieruchomościami Dz. U. z 1997 nr 115 poz.741 z późniejszymi zmianami, obowiązującej do

31 grudnia 2013 roku następuje na podstawie złożenia do Zarządu BCK SPON :

  • -deklaracji członkowskiej,
  • kopii licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami , uzyskanej w trybie przepisów UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 roku, 
  • podpisanej umowy o świadczeniu pieniężnym w 2-ch egzemplarzach, 
  • dowodu wpłaty obejmującego wpisowe w wysokości 300,00 zł oraz składkę członkowską za pierwszy miesiąc członkostwa w wysokości 50,00 zł