BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 w przypadku rekrutacji prowadzonej bezpośrednio przez Bielsko – Częstochowsko – Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (BCK SPON) oraz zgodnie
z art. 14 w przypadku kierowania Państwa na szkolenia przez pracodawców lub inne podmioty kierujące,


1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bielsko – Częstochowsko – Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (BCK SPON) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 3.

2.  Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się telefonicznie na nr 32 781-51-33 oraz poprzez adres email: biuro@bck.pl

3.  Administrator przetwarza dane osobowe do celów przygotowania i realizacji usług prowadzenia kursów i szkoleń oraz dokumentowania tych kursów zgodnie z przepisami prawa, wystawiania zaświadczeń, wydania licencji, a także marketingu usług własnych które obejmują: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz wykształcenia, ukończonych kursów i doświadczenia zawodowego.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, o której mowa powyżej, jej dokumentowania, wydania świadectwa i zaświadczenia oraz rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:

a. ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy),

b. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

c. ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak: kontaktu z uczestnikiem kursu w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat kursu ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych - – przy czym w przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail, administrator uzyska zgodę̨ na kanał komunikacji

d. ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletteru.

5.  Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w celu dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami, współpracownikom BCK SPON realizującym proces szkolenia, w szczególności trenerom współpracującym z BCK SPON, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, usługi prawne, bankom oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe, a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat do zawarcia umowy, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

8.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

d. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora.

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
W razie niepodania danych osobowych, BCK SPON nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń.

11.Przetwarzane przez BCK SPON dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdziecie Państwo w Polityce prywatności na stronie internetowej www. bck.pl